Customer Support
Follow

ဆက်သွယ်ရန်

Customer Support မှ ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

Local Support

Sign-in ၀င်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော မေးခွန်းများ (သို့မဟုတ်) ပြည်တွင်း Telco အာ်ပရေတာများ၏ Customer Support ကို ဆက်သွယ်ရန် အတွက် လိုအပ်သော ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်ပတ်သက်သော အကူအညီများအတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ care@telenor.com.mm

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful